Thiếc Hàn Bamboo 100 Gram 0.8mm 1.0 mm 1.2mm Nhẹ Nhiệt Độ Bóng Cao

70,000