Bo Nguồn 3 Tụ ZX7-200 Kiểu Có Diot Trơn

70,000.00