Đồng Hồ Hiển Thị LED XLD9135A – 400A/75mv

60,000.00